Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Müşteri Aydınlatma Metni
Yazaki Wiring Technologies Türkiye Elektrik Sistemleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. (“biz” veya “YWTT” veya “Yazaki”) müşterisi/müşteri çalışanı/müşteri yetkilisi olmanız sebebiyle kişisel verilerinizi işliyoruz.

Yürürlükte olan veri koruma gerekliliklerine bağlı olarak hareket ediyoruz. Bu belgede, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kişisel verileriniz ve haklarınızı nasıl ele aldığımız konusunda sizlere bilgi vermekteyiz.

1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ
Kişisel verilerinizi işleyen Veri Sorumlusu:
Yazaki Wiring Technologies Türkiye Elektrik Sistemleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Posta Adresi:Ömerbey Mahallesi Bursa Asfaltı No. 53, Mudanya Bursa, Türkiye

2. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ, AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, sözleşme ilişkisinin kurulmasından önce veya sözleşme ilişkisi sırasındaelden şahsen, posta ve/veya e-posta yoluyla tarafımıza iletmeniz ile fiziksel ve/veya elektronik ortamda toplanmaktadır.
 • Adınız, soyadınız, imzanız.
KVKK m. 5 ve 6’da yer alan hükümlere uygun olarak, özellikle; vermeyi seçerseniz açık rızanızla (Madde 5/I), bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması (madde 5/II/c) ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaatleri (madde 5/II/f)hukuki sebeplerine dayalı olarak aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir;
 • Denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi(Madde 5/II/cvef’ye istinaden),
 • Mal/Hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi(Madde 5/II/c ve f’ye istinaden).
3. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI VE AMAÇLARI

Kişisel verileriniz KVKK’nın 8. ve 9. maddeleri uyarınca hem yurt içinde hem de yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmaktadır:
 • Aşağıdaki amaçlarla KVKK’nın 8. maddesi uyarınca Türkiye’deki Yazaki topluluk şirketlerimize aktarım yapılmaktadır:
 • Mal/Hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi.
 • Aşağıdaki amaçlarla KVKK'nın 9. maddesi uyarınca yurt dışındaki Yazakitopluluk şirketlerine aktarım yapılmaktadır:
 • Mal/Hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi.
 • Aşağıdaki amaçlarla KVKK’nın 9. Maddesi uyarınca yurt dışındaki BT hizmet sağlayıcımıza aktarım yapılmaktadır:
 • Sunucu hizmeti ve bilgi teknolojileri kapsamında teknik destek hizmeti alınması.
4. HAKLARINIZ NELERDİR?

Kişisel verilerinize ilişkin olarak KVKK’nın 11. maddesi hükümleri uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz.
 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme;
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme;
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme;
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme;
 • Yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme;
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
5. HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN İLETİŞİM

Yukarıdaki haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Ömerbey Mahallesi Bursa Asfaltı No. 53, Mudanya Bursa, Türkiyeposta adresimize yazılı olarak başvurarak veya kvkkbilgi.ywtt@yazaki-europe.com adresine e-posta göndererek iletebilirsiniz. İlgili Kişi Başvuru Formunu https://www.yazaki.com.tr/ adresinde bulabilirsiniz.
Başvurunuz en kısa sürede (talebin niteliğine göre) ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır.
Başvurunuza hiç veya süresinde cevap verilmezse veya yetersiz bulunursa Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na (6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 14 ve 15. maddeleri uyarınca) şikâyette bulunabilirsiniz.
İşbu Aydınlatma Metni, gerekli görüldüğü hallerde Şirketimiz tarafından revize edilebilir. Aydınlatma Metni’nin en güncel haline https://www.yazaki.com.tr/ linkinden ulaşabilirsiniz.